Publications

2022

Bias Aware Probabilistic Boolean Matrix Facortization.
Changlin Wan, Pengtao Dang, Tong Zhao, Yong Zang, Chi Zhang, Sha Cao. In The 38th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence. (UAI 2022), Paper, Code

2021

MAL2 drives immune evasion in breast cancer by suppressing tumor antigen presentation.
Yuanzhang Fang*, Lifei Wang*, Changlin Wan*, Yifan Sun, Kevin Van der Jeught, Zhuolong Zhou, Tianhan Dong, Ka Man So, Tao Yu, Yujing Li, Haniyeh Eyvani, Austyn B. Colter, Edward Dong, Sha Cao, Jin Wang, Bryan P. Schneider, George E. Sandusky, Yunlong Liu, Chi Zhang, Xiongbin Lu, and Xinna Zhang.
Journal of Clinical Investigation, Cover letter, Paper, IU news

2020

A data denoising approach to optimize functional clustering of single cell RNA-sequencing data.
Changlin Wan*, Dongya Jia*, Yue Zhao, Wennan Chang, Sha Cao, Xiao Wang, and Chi Zhang. Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM 2020), Paper, Code

Geometric all-way Boolean tensor decomposition.
Changlin Wan, Wennan Chang, Tong Zhao, Sha Cao, Chi Zhang.
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2020), Paper, Code

Denoising individual bias for a fairer binary submatrix detection.
Changlin Wan, Wennan Chang, Tong Zhao, Sha Cao, Chi Zhang.
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management (CIKM 2020), Paper, Code

Fast And Efficient Boolean Matrix Factorization By Geometric Segmentation.
Changlin Wan, Wennan Chang, Tong Zhao, Mengya Li, Sha Cao and Chi Zhang.
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2020), Paper, Code

2019

LTMG: a novel statistical modeling of transcriptional expression states in single-cell RNA-Seq data
Changlin Wan, Wennan Chang, Yu Zhang, Fenil Shah, Xiaoyu Lu, Yong Zang, Anru Zhang, Sha Cao, Melissa L Fishel, Qin Ma, Chi Zhang
Nucleic Acids Research, Paper, Code

Mammalian near-infrared image vision through injectable and self-powered retinal nanoantennae
Yuqian Ma, Jin Bao, Yuanwei Zhang, Zhanjun Li, Xiangyu Zhou, Changlin Wan, Ling Huang, Yang Zhao, Gang Han, Tian Xue
Cell, Paper, Best of Cell 2019, Nature News, The Atlantic, ScienceDaily

2017

CPSS 2.0: a computational platform update for the analysis of small RNA sequencing data.
Changlin Wan*, Jianing Gao*, Huan Zhang, Xiaohua Jiang, Qiguang Zang, Rongjun Ban, Yuanwei Zhang, and Qinghua Shi.
Bioinformatics, Paper, Website

(* Co-first author)